Deze Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vormen uw overeenkomst met Munched (als u een restauranteigenaar bent die reserveringen accepteert via Munched, zijn deze bepalingen ook op u van toepassing naast de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals de speciale voorwaarden op het moment van uw registratie). Lees ze aandachtig; deze bepalingen binden u zodra u het Munched Dashboard gebruikt.

Opgelet: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele Gebruikersvoorwaarden moet u de Website Munched niet gebruiken.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Definities

“Munched” : verwijst naar het bedrijf Munched.

“Website Munched” : verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die via “https://www.munched.nl/” en de applicaties voor mobiele apparaten van Munched geraadpleegd kunnen worden.

“Gebruiker” : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website Munched bezoekt en/of een account op de Website Munched heeft. Meervoud: “Gebruikers”.

“Gebruikersvoorwaarden” : verwijst naar de algemene Gebruikersvoorwaarden en alle bijzondere Gebruikersvoorwaarden.

“Restaurantgegevens” : verwijst naar alle gegevens over het restaurant die door de restauranthouder aan Munched doorgegeven zijn of die middels akkoord van de restauranthouder door Munched op de Website Munched geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn prijzen van eten en drinken, gemiddelde prijs van een maaltijd, beschikbaarheid, het menu, de kalender en foto’s van het restaurant.

“Gebruikersinhoud” : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website Munched vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.

 

Aanvaarding en wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

Munched biedt Gebruikers een online zoekservice en reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruikersvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website Munched tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

Munched behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website Munched. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website Munched.

Door Website Munched om op het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruikersvoorwaarden.

 

 1. Beschrijving van de Website Munched

Het gebruik van de Website Munched is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens Munched. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.

 

1.1 Voorstelling platform

De Website Munched is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de restaurants die op de Website Munched te vinden zijn. In dat opzicht treedt Munched dan ook louter op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een tafel reserveert in een van de betreffende restaurants.

 

1.2 In real time een tafel in een restaurant zoeken en reserveren

De Website Munched geeft de Gebruiker de mogelijkheid om in real time een tafel in een restaurant te reserveren en te zoeken.

De Website Munched geeft Gebruikers ook de mogelijkheid om hun reservering te annuleren indien er onvoorziene omstandigheden optreden.

 

1.3 Promoties van restaurants op de Website Munched

De Gebruiker kan enkel en alleen genieten van promoties die worden aangeboden door de restaurants die op de Website Munched te vinden zijn, als er gereserveerd wordt via de Website Munched. Niet alle restaurants bieden promoties aan. De geldigheidsvoorwaarden van die promoties worden vermeld op de Website Munched. De Gebruiker houdt zich eraan om de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren alvorens te reserveren via de Website en zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op de voordelen van de promotie indien er niet voldaan is aan de geldigheidsvoorwaarden die op Website Munched vermeld worden en/of indien de reserveringsprocedure van de promotie niet gevolgd wordt.

Een geldigheidsvoorwaarde is dat de Gebruiker en zijn genodigden in het restaurant aanwezig moeten zijn op het tijdstip dat door de Gebruiker gereserveerd werd. Indien een Gebruiker en zijn/haar gasten vijftien minuten na het gereserveerde tijdstip niet aanwezig zijn, kan het restaurant ervoor kiezen om de promotie niet toe te passen voor de Gebruiker en zijn genodigden. Met andere woorden, indien de Gebruiker of een van zijn genodigden meer dan 15 minuten te laat is, verliest elke persoon automatisch het voordeel van de promotie en kan het restaurant beslissen om de promotie al dan niet toe te passen voor alle of enkele gasten.

 

 1. Gratis gebruik van de Website Munched

De aangeboden diensten op de Website Munched zijn meestal gratis.

Er kunnen tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten, de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruikersvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten op de Website Munched.

 

 1. Websites en diensten van derde partijen

3.1 Diensten aangeboden door derde partijen

Gebruikers erkennen echter dat de Website Munched doorverwijst naar betaalde diensten. Elke reservering op de Website Munched verwijst naar een restaurantdienst die aangeboden wordt door een restauranthouder (derde partij) en betalend is.

Elke prijs of prijsklasse betreffende de diensten van een restauranthouder die op de Website Munched geplaatst wordt, dient louter ter informatie en voor het gemak van de Gebruiker. In geen enkel geval kan Munched de juistheid van die gegevens garanderen.

 

3.2 Koppelingen naar de websites van derden

De Website Munched kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. Munched voert geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

 

 1. Toegang en gebruik van de Website Munched

4.1 Toelatingsvoorwaarden

Het gebruik van de Website Munched is onderhevig aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als een Gebruiker (i) bent u minstens 18 jaar oud; (ii) hebt u de juridische bevoegdheid om mee te delen dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en kunt u bevestigen dat de reserveringen die u plaatst op de Website Munched voor u of elke andere persoon waar u wettelijk gerechtigd voor bent, wettelijk zijn.

 

4.2 Toegang tot de Website Munched

Munched behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website Munched of diensten die aangeboden worden op de website te schrappen, verwijderen of wijzigen. Munched behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website Munched voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

 

4.3 Voorwaarden om een account te openen

Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.

 

4.4 Vertrouwelijkheid van de logingegevens

Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord (“logingegevens”) die hen toegang geven tot hun account.

De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van Munched.

Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Ze zullen al het nodige doen om hun logingegevens geheim te houden en ze op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden.

 

4.5 Account afsluiten

Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Ze dienen hiervoor de optie account permanent verwijderen te gebruiken in hun account of een aanvraag via e-mail te sturen naar het volgende adres: support@munched.nl.

Munched zal alle aanvragen om een account af te sluiten binnen een redelijke termijn behandelen.

Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van Munched. Verder worden hun huidige reserveringen geannuleerd en mogelijke gespaarde Yums worden verwijderd.

 

4.6 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen

Gebruikers gaan akkoord om de Website Munched te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:

 • Niet naar het restaurant gaan zonder de reservering te annuleren (no-show).
 • De inhoud en gegevens van de Website Munched (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, kaarten, iconen, software, codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan Munched. Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website Munched niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.
 • Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website Munched, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Munched, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met Munched op het volgende adres: support@munched.nl

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:

 • de Website Munched of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;
 • geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website Munched te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;
 • geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website Munched of handelingen van een Gebruiker op de Website Munched te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;
 • te respecteren dat bepaalde delen van de Website Munched afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website Munched te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;
 • geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website Munched (kunnen) overbelasten;
 • voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website Munched te maken;
 • geen gedeelte van de Website Munched “in te bouwen”, “te weerspiegelen” of over te nemen op om het even welke andere website;
 • geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door Munched gebruikt wordt voor de Website Munched of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

 

4.7 Sancties voor contractbreuk

4.7.1 Opschorten of permanent beëindigen van de diensten

Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan Munched de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website Munched wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan het account van de Gebruiker gedeactiveerd worden. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. Munched zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.

4.7.2 Schade

Onverminderd de straffen die door Munched worden opgelegd in artikel 4.7.1., zal Munched ook bevoegd zijn om een schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.

 

 1. Beoordelingen en Gebruikersinhoud

Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website en in het bijzonder bij het publiceren van een beoordeling over een restaurant dat op de Website Munched terug te vinden is.

 

5.1 Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen

 • Om een beoordeling te publiceren, moeten Gebruikers een account hebben dat hen op de Website Munched identificeert of moeten ze van Munched een e-mail ontvangen hebben met een uitnodiging om een beoordeling te schrijven. Verder moeten de Gebruikers gereserveerd hebben of uitgenodigd zijn in een restaurant dat op Website Munched vermeld staat.
 • De beoordeling moet uitsluitend het bezochte restaurant als onderwerp hebben. Elke beoordeling die een ander restaurant vermeldt, kan door Munched afgewezen worden.

 

5.2 Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen

Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:

 • als de Gebruiker de bovenstaande ‘Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen’ niet naleeft;
 • als Munched van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;
 • als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;
 • als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;
 • als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met het restaurant dat beoordeeld wordt;
 • als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;
 • als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als Munched van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;
 • als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;
 • als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere beoordeling of diens auteur;
 • als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;
 • als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;
 • als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Als een Gebruiker inhoud gepubliceerd heeft die bedrieglijk is of als Munched die mening is toegedaan, kan het bedrijf, na het toepassen van de procedures betreffende het afwijzen of verwijderen van de beoordeling, het lidmaatschap van de betrokken Gebruiker verwijderen, evenals de beoordelingen die door deze Gebruiker gepubliceerd zijn, samen met de huidige reserveringen.

 

5.3 Beoordelingen controleren

Het controleren van beoordelingen heeft als doel de conformiteit van die beoordelingen met deze Gebruikersvoorwaarden te verzekeren wat betreft het publiceren, weigeren of verwijderen van de beoordeling. Elke beoordeling wordt voor de publicatie onderworpen aan een menselijke controle. Het duurt maximaal twee weken om een beoordeling te controleren. Gebruikers kunnen vragen om een eerder gepubliceerde beoordeling te controleren door een e-mail te sturen naar support@munched.nl met een duidelijke vermelding van de reden voor de controle.

Elke Gebruiker die een beoordeling gepubliceerd heeft kan later vragen om die beoordeling te verwijderen door een e-mail te sturen naar support@munched.nl. Wanneer Munched ingelicht wordt dat een restaurant gesloten is of van eigenaar is veranderd, zullen alle beoordelingen voor die gebeurtenis verwijderd worden. Gebruikers kunnen door Munched telefonisch of via e-mail gecontacteerd worden om de echtheid van hun beoordeling te controleren. Gebruikers begrijpen en gaan akkoord dat Munched de volgende gegevens bij hun beoordelingen mag vermelden: datum van registratie op de website, aantal gepubliceerde beoordelingen, voornaam en de eerste letter van de achternaam, status en datum van het restaurantbezoek.

 

5.4 Recht op antwoord

Elke restauranthouder heeft het recht op antwoord, in het bijzonder om:

 • zijn versie van de feiten te geven;
 • de klant te bedanken voor zijn bijdrage;
 • mogelijke wijzigingen te vermelden sinds de publicatie van de beoordeling.

Het recht op antwoord moet binnen de drie maanden na de publicatie van de betreffende beoordeling gebruikt worden door gebruik te maken van het Munched Dashboard. Alle verzoeken betreffende het recht op antwoord moeten de volgende elementen bevatten:

 • gegevens van de beoordeling;
 • identificatie van de auteur;
 • vermelding van de omstreden passages;
 • inhoud van het verzochte antwoord (het antwoord mag niet langer zijn dan de beoordeling waarop wordt gereageerd).

Het antwoord moet de bepalingen volgen die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden en zal op dezelfde manier gecontroleerd worden als de beoordelingen van de Gebruikers. Indien het antwoord gepubliceerd wordt, verschijnt het na de boordeling waar het betrekking op heeft.

 

5.6 Restaurantbeoordelingen

Elke Gebruiker die een tafel in een restaurant reserveerde via de Website Munched, wordt uitgenodigd om zijn / haar restaurantervaring te beoordelen.

De waardering die op de Website Munched naast elk restaurant staat, komt overeen met het gewogen gemiddelde van de gegeven waarderingen.

 

5.7 Gebruik van de Gebruikersinhoud

Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website Munched automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan Munched om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website Munched, geven Gebruikers Munched alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.

 

 1. Privacybeleid

Munched hanteert een privacybeleid om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Klik hier om ons huidige privacybeleid te bekijken. Het privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Website Munched.

 

 1. Intellectuele eigendom

7.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van Munched ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website Munched niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

 

7.2 Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website Munched behoren toe aan Munched, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan Munched de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website Munched en de diensten die worden aangeboden door Munched, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website Munched.

 

7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website Munched en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van Munched en/of zijn partners.

 

7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Munched en/of zijn partners geen informatie van de Website Munched, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

 

7.5 Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperkingen

8.1 Waarschuwing

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren die noodzakelijk of wenselijk zijn alvorens een tafel te reserveren in één van de restaurants op de Website Munched.

Munched biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat Munched niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een reservering via de Website Munched.

Munched biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de beoordelingen die door de Gebruikers op de Website Munched gepubliceerd worden.

 

8.2 Wijziging van de Website Munched

Alle informatie die op de website van Munched te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van Munched kan aanspreken.

 

8.3 Gebruik van Website Munched

Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt Munched geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

Munched wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van Munched, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

Munched kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De Restaurantgegevens, informatie, restaurantpagina’s en de volledige inhoud die op de Website Munched weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s op de Website Munched niet contractueel zijn.

Over het geheel genomen, aanvaardt en erkent de Gebruiker dat de reservering bij het restaurant niet gegarandeerd is. In die zin garandeert Munched de doeltreffendheid van de reserveringsdienst niet. De beschikbaarheid wordt in real time gecontroleerd via een computer. Aangezien Munched de ingezamelde gegevens en/of de door de restaurants verstrekte informatie fysiek niet kan controleren, gaan Gebruikers ermee akkoord dat Munched niet aansprakelijk gesteld kan worden indien ze niet kunnen genieten van de diensten van het restaurant. De parameters van de real time reserveringssoftware hangen deels af van de informatie die door het restaurant verstrekt en/of ingevoerd wordt. Die informatie kan mogelijk niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op die manier, bijvoorbeeld en niet uitsluitend, erkennen en aanvaarden Gebruikers dat Munched in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de reservering wordt geannuleerd, indien het restaurant de deuren sluit, om welke reden dan ook, of indien de prestatie wordt geweigerd, om welke reden dan ook.

Op dezelfde manier en om dezelfde redenen aanvaarden Gebruikers dat Munched in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de Gebruikers niet kunnen genieten van de promotie of speciale aanbiedingen die door een restaurant aangeboden worden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Munched in geen enkel geval aansprakelijk is indien een restaurant een promotie of speciale aanbieding niet toepast, om welke reden dan ook.

 

8.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. Munched kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om Munched schadeloos te stellen voor de kosten die Munched oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart Munched van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website Munched op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

 

8.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud

Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website Munched gepubliceerd worden.

Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website Munched gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze Munched hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een e-mail naar support@munched.nl met in de onderwerpregel de vermelding ‘Ter attentie van de platform manager’, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal Munched alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

 

 1. Andere bepalingen

9.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding – Titels

Indien een bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.

Munched kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruikersvoorwaarden.

 

9.2 Geen afstandsverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door Munched, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

 

9.3 Toepasselijk recht

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen Munched en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Nederlandse versie van deze voorwaarden voorrang hebben op de versies die in andere talen vertaald of opgesteld zijn.

 

9.4 Rechtsbevoegdheid

Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Rotterdam.