Ingangsdatum: 18 mei 2020

 

Deel 1. ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Algemene informatie

Deze Overeenkomst wordt aangegaan met SafeNutri B.V.

(handelend onder de naam Munched), statutair gevestigd aan de Drossaardslag 7, 2805DE, Gouda in Nederland (“Munched”), en is samengesteld uit de volgende

documenten:

 • Specifieke Voorwaarden voor opdrachtformulieren;
 • Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden;
 • Specifieke Voorwaarden voor de Publicatie van Acties;

(de “Overeenkomst”).

De Specifieke Voorwaarden vullen de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden aan en zijn van toepassing op de voorziening van specifieke diensten die door de restauranthouder (de “Restauranthouder(s)”) zijn geselecteerd. Munched mag elke persoon die zich met Munched met betrekking tot enig aspect van deze Overeenkomst en/of de door Munched verleende diensten inlaat, beschouwen als naar behoren gemachtigd om de Restauranthouder in dat opzicht te vertegenwoordigen. Elke verbintenis die onder deze omstandigheden wordt aangegaan, wordt geacht de Restauranthouder jegens Munched te binden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Specifieke Voorwaarden en die van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden prevaleren de bepalingen van de Specifieke Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Bestelopdracht en die van de Specifieke Voorwaarden en/of de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden prevaleren de bepalingen van de Bestelopdracht. Munched behoudt zich het recht voor om alle of sommige contractuele documenten waaruit de Overeenkomst is samengesteld, op elk moment te wijzigen of aan te passen, en zal de Restauranthouder hiervan vooraf op de hoogte stellen indien het hierbij om materiële wijzigingen gaat. Het gebruik van de diensten van Munched na de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangepaste Overeenkomst houdt in dat de Restauranthouder de nieuwe contractuele bepalingen en voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.

 

ARTIKEL 1 – DOEL VAN DE OVEREENKOMST

Munched biedt in Nederland een zoekservice en reserveringsdienst die voor het publiek (de “Gebruiker(s)”) beschikbaar is op de website van Munched (het “Platform”). Munched biedt Restauranthouders een online omgeving voor het beheer en de optimalisatie van reserveringen en van content die op het Platform beschikbaar is. Deze online omgeving, die als (het “Dashboard”) wordt aangeduid, wordt gehost op de servers van Munched. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle diensten die Munched via het Platform aan de Restauranthouder levert. Door gebruik te maken van dergelijke diensten, stemt de Restauranthouder er automatisch mee in gebonden te zijn aan de meest recente versie van deze Overeenkomst die van kracht is op het moment dat hij van genoemde diensten gebruik maakt.

 

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT HET DASHBOARD

Op grond van de bepalingen van deze Overeenkomst verleent Munched de

Restauranthouder een persoonlijk, tijdelijk en niet-overdraagbaar recht om het Dashboard uitsluitend te gebruiken voor het beheer van zijn vestiging(en) (het

“Restaurant”) op het Platform. De Restauranthouder is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn toegang tot het Dashboard. Na het aangaan van de Overeenkomst kan de Restauranthouder zich via internet aanmelden bij het Dashboard. Een account aanmaken voor het Dashboard als Restauranthouder is gratis en geeft toegang tot beperkte functies binnen het Dashboard. Om toegang tot alle functies van het Dashboard te krijgen is het aanschaffen van een Premium Account, maandelijks of jaarlijks abonnement, vereist.

Een Restauranthouder die zich voor het Dashboard heeft aangemeld en door

Munched op het Platform, kan informatie en content over zijn Restaurant creëren en wijzigen, en is als enige verantwoordelijk voor dergelijke informatie of content.

 

ARTIKEL 3 – GEBRUIK VAN HET PLATFORM

In het kader van reserveringen die door Gebruikers worden gemaakt, worden

hun persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) zoals gedefinieerd in de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 (samen “AVG”) verzameld en meer in het algemeen verwerkt door Munched en de Restauranthouder, zodat elke verwijzing naar

“Munched” in een bepaling van deze Overeenkomst die betrekking heeft op

Persoonsgegevens, en in het bijzonder dit Artikel 3 alsmede Artikel 6 van het

onderhavige Deel 1, zal worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar Munched.

 

3.1 Gebruik van het Platform

het Platform stelt Gebruikers in staat om reserveringen voor het Restaurant te

maken. In deze situatie zijn Munched en de Restauranthouder:

 • gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van Persoonsgegevens, welke verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen die door Gebruikers via het Platform; en
 • elk respectievelijk een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot hun eigen verwerking van Persoonsgegevens die zij via het Platform hebben verzameld ten behoeve van het beheer van klantrelaties met Gebruikers, waaronder organisatie van Acties, verzending van commerciële mededelingen, bedrijfsontwikkeling, direct marketing en andere marketingactiviteiten. Munched kan ook als gegevensverwerker optreden wanneer de Restauranthouder het Dashboard voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt.

 

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN – AUTORISATIES VAN DE RESTAURANTHOUDER

Artikel 4.1 Verplichtingen

De Restauranthouder stemt ermee in het Dashboard te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst. De Restauranthouder mag de architectuur, content of gegevens van of opgenomen in het Dashboard op geen enkele wijze reproduceren, achterhalen, extraheren, decompileren of hergebruiken, zoals door gebruik te maken van of anderen toe te staan gebruik te maken van een robot, een spider, een scraper, spyware, een keystroke recorder of enig ander programma of automatisch hulpmiddel, in welke vorm en op welk medium dan ook. Om zich op het Dashboard te kunnen aanmelden, moet de Restauranthouder in zijn Restaurant over de juiste computerhardware beschikken. De Restauranthouder is als enige verantwoordelijk voor het real-time beheer van de beschikbare couverts. De Restauranthouder verbindt zich ertoe alle reserveringen die niet rechtstreeks via het Dashboard zijn aangenomen in real time in het Dashboard op te nemen dan wel zijn reserveringsdienst in het Dashboard te sluiten zodra hij zich bewust wordt van aanstaande sluitingen van het Restaurant (met name de jaarlijkse vakantie of de feestdagen) of zodra het Restaurant volgeboekt is. De Restauranthouder dient alle reserveringen die van Munched afkomstig zijn handmatig te bevestigen dan wel te annuleren via de klikbare links in de email die zij ontvangen wanneer er door Gebruikers een reservering is geplaatst. In geval van misbruik, zoals het herhaaldelijk annuleren of niet-nakomen van reserveringen door de Restauranthouder, behoudt Munched zich het recht voor om toegang tot reserveringen ontvangen te ontnemen. De Restauranthouder is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn aanmeldgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en zal deze niet aan derden bekendmaken. In geval de aanmeldgegevens verloren zijn gegaan of aan derden zijn bekendgemaakt, stelt de Restauranthouder Munched hiervan onmiddellijk op de hoogte. De Restauranthouder neemt alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, in het bijzonder met betrekking tot de aanmeldgegevens, om te voorkomen dat deze aan derden bekend worden. In het bijzonder zal de restauranthouder zijn aanmeldgegevens niet bekendmaken aan andere reserveringsdiensten of het e-mailadres of telefoonnummer van een andere reserveringsdienst in enig veld van het Dashboard invoeren. Een Restauranthouder wiens Restaurant op het Platform wordt vermeld, verstrekt waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie over de diensten die hij de Gebruikers levert en houdt deze informatie te allen tijde actueel. Indien op bepaalde bijzondere dagen, zoals oudejaarsavond, enz., een speciaal menu verplicht is, zal de Restauranthouder onverwijld details over een dergelijk menu en eventuele speciale voorwaarden via het Dashboard verstrekken. De Restauranthouder is volledig verantwoordelijk voor de content met betrekking tot zijn Restaurant en voor het regelmatig bijwerken hiervan via het Dashboard.

 

Artikel 4.2 Verleende rechten

De content die door de Restauranthouder is aangeleverd of door de Restauranthouder met behulp van het Dashboard is gecreëerd, blijft eigendom van de Restauranthouder en blijft onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid vallen. In het bijzonder garandeert de Restauranthouder dat de content (zoals foto’s, teksten, enz.) die hij via het Dashboard uploadt, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat hij gerechtigd is dergelijke content te reproduceren en/of via het internet onder het publiek te verspreiden en over de nodige rechten beschikt om in overeenstemming met de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden een licentie met betrekking tot deze rechten te verlenen. Ten aanzien van de beelden van het Restaurant en het personeel van het Restaurant verklaart de Restauranthouder dat hij de toestemming van de gefotografeerde of gefilmde persoon of personen heeft verkregen met het oog op de publicatie en verspreiding van deze beelden. Voor de beelden van het Restaurant waarop klanten te zien zijn, zal de Restauranthouder foto’s gebruiken waarmee de identiteit van de betreffende personen niet kan worden achterhaald. Als dat niet het geval is, zal Munched de foto weigeren of de gezichten van de relevante personen vervagen. De Restauranthouder verklaart zich bewust te zijn van deze beperking en dat de Restauranthouder geen enkele claim of klacht met betrekking tot deze foto’s dan wel hun weigering of vervaging kan indienen. De Restauranthouder vrijwaart Munched tegen klachten, eigendomsclaims of juridische of buitengerechtelijke acties met betrekking tot de door de Restauranthouder verstrekte content en zal Munched volledig schadeloos stellen voor eventuele kosten en verliezen die hieruit voortvloeien.

 

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN MUNCHED

Munched zal zich inspannen om de nodige middelen in te zetten teneinde de continuïteit en kwaliteit van toegang tot het Dashboard in overeenstemming met de bepalingen van Artikelen 1 en 2 van dit Deel 1 en binnen de grenzen van de bepalingen van Artikel 11 van dit Deel 1 te kunnen waarborgen. Munched gaat geen verplichtingen aan met betrekking tot de wijze van klassering en/of vermelding van Restaurants op het Platform. Munched heeft volledige beoordelingsvrijheid over de keuze van de marketing en promotie van de vermeldingen en kan in geen geval door de Restauranthouder aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan zichtbaarheid van een Restaurant.

 

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS 

ARTIKEL 6.1 Aanname, beheer en bewaking van reserveringen

Voor de uitvoering van de Overeenkomst vindt verwerking van Persoonsgegevens plaats ten behoeve van de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen. De kenmerken van deze verwerking zijn als volgt, ongeacht de reserveringsmethode:

 • de categorieën Persoonsgegevens van Gebruikers die mogen worden verwerkt zijn: contactgegevens, gegevens met betrekking tot het persoonlijke leven en/of beroepsleven van de Gebruiker, financiële gegevens, verbindingsgegevens, gegevens die door middel van cookies, trackers en andere soortgelijke technologieën worden gegenereerd, en meer in het algemeen Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst, met dien verstande dat de Restauranthouder binnen het Dashboard vrijelijk bepaalde in te vullen velden kan configureren en als enige verantwoordelijk is voor, en de enige eigenaar is van de aldus verzamelde gegevensbestanden en voor de inhoud hiervan, en meer in het algemeen voor alle inhoud die hij genereert of die wordt gegenereerd op zijn verzoek;
 • de betrokkenen zijn de Gebruikers en directe klanten van de Restauranthouder; en
 • de Persoonsgegevens worden als volgt verwerkt: toegang, verzameling, actualisering, analyse, statistische analyse, en meer in het algemeen elke verwerking die nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 6.1.1. Reserveringen via het Platform

In het kader van het gebruik van de door Munched geleverde diensten en op grond van de AVG, zijn de Restauranthouder en Munched gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk ten behoeve van de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen die op het Platform worden gemaakt, en kunnen zij derhalve Persoonsgegevens verwerken of hier voor dit doel toegang toe hebben. De rollen en verantwoordelijkheden van de partijen in dit verband zijn als volgt verdeeld.

 

6.1.1 a) Naleving van de grondbeginselen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens

De Restauranthouder en Munched verwerken Persoonsgegevens tijdens de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen. Hierbij houden zij zich elk aan de grenzen van hun eigen rol en verantwoordelijkheden, zoals hieronder zal worden beschreven. De Restauranthouder en Munched zijn ervoor verantwoordelijk en zorgen ervoor:

 • dat elk van hen alleen op rechtmatige wijze en voor de doeleinden die in de privacyverklaring van Munched op het Platform en in deze Overeenkomst zijn uiteengezet Persoonsgegevens zal verwerken en deze Persoonsgegevens niet verder zal verwerken voor een doel dat hiermee onverenigbaar is; en
 • dat elk van hen de Persoonsgegevens slechts mag bewaren in een formaat waarin de betrokkenen slechts kunnen worden geïdentificeerd gedurende een periode die niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze Overeenkomst zijn omschreven.

De Restauranthouder is er als enige verantwoordelijk voor en zorgt ervoor:

 • dat de door de Restauranthouder verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens adequaat, relevant, proportioneel en objectief zijn en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, en dat de verzameling van dergelijke gegevens niet onrechtmatig is. In het bijzonder zal de Restauranthouder geen financiële gegevens zoals creditcardnummers verzamelen en/of verwerken. Evenzo zal hij geen gevoelige Persoonsgegevens, zoals geloofsovertuigingen, politieke opvattingen, gezondheidsgegevens of gegevens over de seksuele activiteit of geaardheid, verzamelen en/of verwerken, behalve voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt en alleen na verkrijging van de voorafgaande uitdrukkelijke en geïnformeerde instemming van de betrokkene;
 • dat de Persoonsgegevens in het Dashboard van hoge kwaliteit, geldig,actueel en accuraat blijven; en
 • dat de toegang tot de Persoonsgegevens gerechtvaardigd wordt door en proportioneel is met het doel waarvoor deze worden verwerkt. De Restauranthouder vrijwaart Munched tegen en stelt Munched schadeloos voor claims van betrokkenen met betrekking tot enig handelen of nalaten van de Restauranthouder en/of diens personeel met betrekking tot de verwerking van gegevens ten behoeve van de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen op het Platform.

6.1.1 b) Beveiliging en vertrouwelijkheid

Munched garandeert dat zij alle passende technologische en organisatorische maatregelen treft om de beveiliging en in het bijzonder de vertrouwelijkheid te waarborgen van de Persoonsgegevens waartoe zij toegang kan hebben, die aan haar bekend kunnen worden gemaakt, of meer in het algemeen, die zij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst kan verwerken. Munched verklaart dat de maatregelen die zijn getroffen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming zijn met de stand der techniek. Omgekeerd zal de Restauranthouder alle passende technologische en organisatorische maatregelen treffen om voor dezelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid voor de Persoonsgegevens te zorgen.

 

6.1.1 c) Verwerkers

Het is Munched toegestaan om verwerkers in te schakelen voor het uitvoeren van de specifieke verwerking van Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen. Het is de Restauranthouder niet toegestaan om verwerkers in te schakelen voor het uitvoeren van enige specifieke of algemene verwerking van Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de aanname, het beheer en de bewaking van reserveringen.

 

6.1.1 d) Samenwerking

Elk van de partijen zal de andere partij bijstaan bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst om ervoor te zorgen:

 • dat de andere partij diens verplichtingen met betrekking tot de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Overeenkomst worden verwerkt, kan naleven;
 • dat wordt samengewerkt bij de uitvoering van privacyeffectbeoordelingen van de verwerking op de beveiliging van Persoonsgegevens indien de aard van de verwerking dit vereist, en bij de voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit die vereist kan zijn. Elke partij verstrekt de andere partij derhalve alle informatie waarover zij beschikt die daarvoor nodig kan zijn;
 • dat betrokkenen over de verwerking van hun Persoonsgegevens worden geïnformeerd. Telkens wanneer er Persoonsgegevens worden verzameld, toont Munched de betrokkenen daartoe een kennisgeving over de verzameling van gegevens;
 • dat verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen uit hoofde van de AVG worden afgehandeld (recht op toegang, rectificatie, recht om gegevens te verwijderen, recht om de verwerking te beperken, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om niet te worden onderworpen aan een automatisch besluitvormingsproces, met inbegrip van profileringen), indien dergelijke verzoeken aan beide partijen worden gericht. Wanneer dergelijke verzoeken rechtstreeks aan de Restauranthouder worden gericht, stelt deze Munched hiervan onmiddellijk en in ieder geval binnen 72 uur na het verzoek op de hoogte door middel van een e-mail naar support@munched.nl, en samen met alle informatie waarover hij beschikt die nuttig kan zijn. Verder implementeert de Restauranthouder de consequenties van een aan hem gericht verzoek in alle tools, applicaties en databases die hij gebruikt; en
 • dat de verplichting tot het in kennis stellen van de toezichthoudende autoriteit en het informeren van de betrokkenen in geval van een inbreuk op de Persoonsgegevens wordt nageleefd, met andere woorden elke inbreuk op de beveiliging die onbedoeld of onrechtmatig leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, bekendmaking of onbevoegde toegang tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt. Munched zal deze meldings- en informatieverplichtingen afhandelen. De Restauranthouder onthoudt zich van meldingen aan de toezichthoudende autoriteit en kennisgeving aan de betrokkene. Zij zal Munched echter onmiddellijk via een e-mail aan support@munched.nl op de hoogte stellen na kennis te hebben genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Deze kennisgeving moet alle informatie en documentatie bevatten die in het bezit zijn van de Restauranthouder en die voor Munched van nut kunnen zijn de voorbereiding van de bovengenoemde melding en kennisgeving. In ieder geval zal de Restauranthouder Munched onmiddellijk en op diens eerste verzoek via een e-mail aan support@munched.nl alle informatie verstrekken die in zijn bezit is en voor Munched van nut kan zijn bij de voorbereiding van de bovengenoemde melding en kennisgeving.

6.1.1 e) Verificaties

Munched kan controles verrichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot controles in het Dashboard, die het nuttig kan achten om na te gaan of de Restauranthouder zijn verplichtingen inzake de gegevensbescherming bij het gebruik van het Dashboard nakomt. 

 

ARTIKEL 7 – FINANCIËLE VOORWAARDEN – BETALINGSMETHODEN

De begintarieven voor abonnementen en door Munched geleverde diensten staan vermeld op het toepasselijke opdrachtformulier of de toepasselijke invoegopdracht voor Acties. Munched factureert de Restauranthouder voor het gebruik van het Dashboard op basis van de prijslijst die van toepassing is op de datum van het gebruik van het Dashboard. Deze facturatie gebeurt wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, afhankelijk van de gefactureerde diensten. Standaard incasseren wij het bedrag door middel van automatische incasso. Wij incasseren omstreeks de eerste dag van de maand waarop de factuur betrekking heeft. Indien je hebt gekozen voor handmatige betalingen, dienen de facturen onmiddellijk na ontvangst te worden voldaan. In geval van niet-betaling of vertraagde betaling komen eventuele bankkosten voor rekening van de Restauranthouder. Indien de factuur niet uiterlijk op de dag na de op de factuur vermelde betalingsdatum wordt voldaan, zijn boetes wegens achterstallige betaling verschuldigd zonder dat hiervoor een aanmaning hoeft te worden verzonden. Na de vervaldag zal Munched contact opnemen met de Restauranthouder om de verschuldigde bedragen te innen. Indien pogingen tot minnelijke invordering mislukken, wordt er een incassobedrijf ingeschakeld. Over bedragen die niet op de vervaldag zijn betaald, is de Restauranthouder invorderingskosten van 40 euro verschuldigd. Indien de Restauranthouder herhaaldelijk te laat betaalt, behoudt Munched zich het recht voor om de Restauranthouder vooraf te factureren en de betaling vooraf te innen alvorens de dienstverlening voort te zetten. Na een redelijke termijn van kennisgeving, kan de dienstverlening van Munched aan de Restauranthouder geheel of gedeeltelijk door Munched worden opgeschort of geannuleerd totdat alle door de Restauranthouder verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

 

ARTIKEL 8 – BEHEER VAN ANNULERINGEN

Voor Restauranthouders die op het Platform worden vermeld, dient de Restauranthouder, in geval een reservering op het Platform door de Gebruiker wordt geannuleerd of de Gebruiker niet komt opdagen, Munched zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand te goeder trouw per mail aan administratie@munched.nl op de hoogte te stellen.

De Restauranthouder wordt niet gefactureerd voor reserveringen die door de Gebruiker worden geannuleerd of indien de Gebruiker niet komt opdagen, op voorwaarde dat Munched zoals hiervoor werd vermeld op de hoogte is gebracht. Onverminderd eventuele andere rechten of middelen die Munched ten dienste kunnen staan, zal het ten onrechte melden van het “niet komen opdagen” van een klant worden beschouwd als een materiële inbreuk op de Overeenkomst door de Restauranthouder, hetgeen kan leiden tot sancties zoals hieronder in Artikel 9 zijn beschreven.

 

ARTIKEL 9 – WERKING – LOOPTIJD – OPSCHORTING – BEËINDIGING

Deze Overeenkomst wordt afgesloten voor een minimale looptijd zoals op het opdrachtformulier is vermeld en vervolgens voor een onbepaalde looptijd automatisch verlengd, dan wel voor onbepaalde looptijd indien er geen minimale looptijd op de bestelopdracht is vermeld. Met inachtneming van de minimale looptijd zoals vermeld op het opdrachtformulier, kan de Overeenkomst te allen tijde zonder compensatie door elke partij met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgezegd. Deze opzegtermijn mag niet vervallen vóór het einde van de minimale looptijd die op het opdrachtformulier is vermeld (indien van toepassing). Indien de opzegging plaatsvindt vóór het einde van de minimale looptijd, zijn de abonnementskosten voor de volledige minimale looptijd verschuldigd. De Restauranthouder kan zijn abonnement naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder kosten op elk moment wijzigen. In geval van een wijziging van het abonnement blijft het reeds begonnen kwartaal verschuldigd, ook al wordt de Overeenkomst in de loop van het kwartaal beëindigd. Indien de Restauranthouder van een gratis of voordelig abonnement op een betalend of duurder abonnement overschakelt, worden de verschuldigde abonnementsgelden berekend naar rato van het aantal dagen van de maand dat gebruik wordt gemaakt van het betalende of duurdere abonnement. Indien de Restauranthouder van een betalend of duurder abonnement naar een gratis of goedkoper abonnement overstapt, blijft de Restauranthouder voor het gehele lopende kwartaal aansprakelijk voor de betaling van het betalende of duurdere abonnement. Indien de Restauranthouder een of meer belangrijke bepalingen van deze Overeenkomst schendt, of indien Munched vermoedt dat de Restauranthouder illigaal gedrag of fraude pleegt, behoudt Munched zich het recht voor om de toegang tot het Dashboard of enige andere door Munched geboden dienst op te schorten of te beperken gedurende de tijd die Restauranthouder nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Munched zal Restauranthouders per brief of email op de hoogte brengen van een verwijdering van diens vermelding, een lagere klassering of het feit dat het Restaurant niet meer via het Platform kan worden geboekt. In aanvulling op haar recht om de vermelding van het Restaurant te verwijderen of de toegang tot het Dashboard op te schorten of te beperken, kan Munched, indien de Restauranthouder de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft, besluiten om de Restauranthouder per schriftelijke kennisgeving of e-mail in gebreke te stellen en hem te gelasten om binnen één maand na ontvangst van dit schrijven alsnog aan de relevante contractuele bepalingen te voldoen. Indien de Restauranthouder bij het verstrijken van deze termijn nog steeds niet aan de eisen van deze Overeenkomst heeft voldaan, kan Munched deze Overeenkomst zonder kennisgeving of schadevergoeding definitief beëindigen door de Restauranthouder een schriftelijke kennisgeving of e-mail te zenden. In het geval van een ernstige inbreuk door de Restauranthouder (bijvoorbeeld verspreiding van illegale inhoud, het niet betalen van verschuldigde abonnementsgelden of andere kosten ondanks meerdere aanmaningen, fraude, ernstig wangedrag jegens de Gebruikers, enz.), behoudt Munched zich het recht voor om deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding op te zeggen door middel van schriftelijke kennisgeving of e-mail en alle lopende reserveringen bij de betreffende Restaurant te annuleren.

De in Artikelen 4.2 en 6 van dit Deel 1 vermelde rechten en verplichtingen blijven ook na afloop van deze Overeenkomst van kracht. De middelen die Munched op grond van dit Artikel 9 ter beschikking staan, met inbegrip van de beëindiging van de Overeenkomst, doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of middelen die Munched ten dienste kunnen staan.

 

ARTIKEL 10 – KWALITEIT

De Restauranthouder biedt Gebruikers die via het Platform reserveren exact dezelfde keuze, hoeveelheden en voordelen en tarieven (vóór eventuele kortingen, indien van toepassing) als zijn andere klanten. Verder biedt het Platform een functionaliteit die Gebruikers in staat stelt recensies over de door een Restaurant geleverde kwaliteit van dienstverlening te posten. Deze functionaliteit is uitsluitend voorbehouden aan Gebruikers. Restauranthouders

mogen deze functionaliteit dan ook niet rechtstreeks dan wel via een derde gebruiken om recensies over hun eigen Restaurant of dat van een andere Restauranthouder te posten. Alleen Munched heeft het recht om recensies te modereren. De Restauranthouder heeft het recht om op recensies over zijn Restaurant te reageren. De Restauranthouder mag geen enkele vorm van druk op een Gebruiker uitoefenen. Indien een Restauranthouder dit artikel schendt, behoudt Munched zich het recht voor om de toegang van de Restauranthouder tot

het Dashboard op te schorten of te beperken, het Restaurant of de Restaurants niet meer te vermelden of onboekbaar te maken op het Platform dan wel de Overeenkomst te beëindigen. Munched zal de Restauranthouder hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen. De middelen die Munched op grond van dit Artikel 10 ter beschikking staan, met

inbegrip van de beëindiging van de Overeenkomst, doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of middelen die Munched ten dienste kunnen staan.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt het Dashboard geleverd in de staat waarin deze zich bevindt. Noch Munched kan aansprakelijk worden gesteld indien de Restauranthouder geen toegang heeft tot het Dashboard of Gebruikers geen toegang hebben tot het Platform in geval van onbeschikbaarheid als gevolg van (i) onderhoudswerkzaamheden, (ii) een internet-storing of (iii) enige andere reden buiten de invloed van Munched. In ieder geval zal het bedrag van de schadevergoeding die van Munched kan worden geëist, beperkt blijven tot het bedrag van de abonnementsgelden die Munched (met uitzondering van de reserveringsprovisie) daadwerkelijk van de Restauranthouder heeft ontvangen voor de voorgaande 12 maanden van uitvoering van deze Overeenkomst met de Restauranthouder. De Restauranthouder erkent dat de rol van Munched, voor wat betreft alle via het Dashboard aangeboden content, zich beperkt tot die van een host. Bovendien kan Munched in hun rol die zich beperkt tot die intermediair, niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die voortvloeien uit hun dienst om Restauranthouders en Gebruikers bij elkaar te brengen. Bij het verlenen van toegang tot het Dashboard handelt Munched ten slotte slechts als technische serviceproviders en kunnen zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de exploitatie van het Dashboard door de Restauranthouder of met behulp van de aanmeldgegevens van de Restauranthouder. Munched kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content (in het bijzonder de recensies van Gebruikers) die door de Restauranthouder of derden wordt gepost, opgeslagen of geüpload, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke content. Munched kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, beledigende, lasterlijke, misleidende, obscene, pornografische of onbeschofte content of voor misleidende informatie of omissies. Als host kan Munched niet aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen en content die door haar Gebruikers op een openbaar  discussieforum, een persoonlijke webpagina of enig ander medium worden verstrekt. Niettegenstaande het feit dat Munched geen algemene verplichting hebben tot het controleren van de content die op enige media wordt gepost en gepubliceerd, behoudt Munched zich niettemin het discretionaire recht voor om content die op het Platform dan wel in het Dashboard wordt gepost of opgeslagen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te verwijderen, te controleren, te vertalen of te wijzigen, of om deze acties namens hen door een derde te laten uitvoeren. De Restauranthouder zal het Dashboard gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wetgeving inzake consumentenbescherming (met name met betrekking tot het verbod op misleidende handelspraktijken en oneerlijke of agressieve handelspraktijken), de bescherming van Persoonsgegevens, intellectuele-eigendomsrechten, het beeldrecht (publicatierecht) en de wetgeving inzake e-commerce. Bijgevolg zal de Restauranthouder Munched schadeloosstellen voor elke vordering, gerechtelijke actie of eis tot schadevergoeding door een Gebruiker, een derde of een overheidsinstantie die voortvloeit uit of verband houdt met informatie, content, handelingen of omissies van de Restauranthouder in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.

 

ARTIKEL 12 – GEBRUIK VAN HANDELSMERKEN EN LOGO’S VAN MUNCHED

Elk gebruik door de Restauranthouder van handelsmerken en logo’s van Munched is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Munched. Een dergelijk gebruik van handelsmerken en logo’s door de Restauranthouder dient plaats te vinden in overeenstemming met de op de handelsmerken en logo’s van toepassing zijnde instructies, richtlijnen en/of het gebruiksbeleid van Munched. Alle andere rechten van Munched met betrekking tot hun handelsmerken en logo’s worden voorbehouden.

 

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de gegevens die op elektronische media binnen het computersysteem van Munched of een bedrijf in het netwerk van Munched zijn opgeslagen, bewijskracht tussen de partijen hebben. Indien dergelijke gegevens in het kader van een rechtsgeschil of andere procedure worden geproduceerd, zullen de gegevens als toelaatbaar, geldig en afdwingbaar voor de partijen worden beschouwd, op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een document dat schriftelijk wordt opgesteld,ontvangen of opgeslagen, tenzij er sprake is van een kennelijke fout van Munched. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tussen de Restauranthouder en Munched. De Restauranthouder kan zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet aan een derde cederen, tenzij Munched hiervoor haar voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Met uitzondering van prijswijzigingen die eenzijdig door Munched kunnen worden opgelegd, zijn wijzigingen in het opdrachtformulier alleen contractueel bindend indien deze door beide partijen zijn overeengekomen. Indien de Restauranthouder een prijswijziging niet aanvaardt, moet hij binnen 60 dagen na bekendmaking van de prijswijziging deze Overeenkomst kosteloos en per email aan support@munched.nl met ontvangstbevestiging beëindigen, de ontvangst van de diensten waarop de prijswijziging betrekking heeft stopzetten of kiezen voor een ander abonnement op het Dashboard. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig, niet-afdwingbaar of ontoepasbaar wordt geacht of wordt, wordt de geldigheid, wettigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst op geen enkele wijze aangetast of gewijzigd, en wordt de betreffende bepaling geacht te zijn gewijzigd tot binnen de grenzen die deze weer geldig, wettig, afdwingbaar en/of toepasbaar te maken. Munched en de Restauranthouder komen overeen om geen informatie en kennis die door de uitgevende partij zijn gedeeld en als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen zijn aangeduid dan wel, gezien de aard van de omstandigheden van bekendmaking, als vertrouwelijk of bedrijfseigen moeten worden behandeld, bekend te maken en te eisen dat hun respectieve agenten en serviceproviders deze informatie en kennis evenmin bekendmaken. De bepalingen van deze Overeenkomst moeten als vertrouwelijk worden beschouwd en mogen niet openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De partijen erkennen en komen overeen dat de Overeenkomst in elektronische vorm kan worden uitgevoerd en opgeslagen. Tenzij anderszins is aangegeven, vormt deze Overeenkomst de volledige Overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp ervan en vervangt deze alle eerdere contracten en/of  overeenkomsten tussen de partijen. Deze Overeenkomst en het gebruik van het Platform en/of het Dashboard door de Restauranthouder, evenals eventuele claims tussen de Restauranthouder en Munched, zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht, niettegenstaande de toepasselijke collisieregels. Door toegang tot het Platform te verkrijgen of hiervan gebruik te maken, doet de Restauranthouder afstand van eventuele claims die uit hoofde van de wetgeving van andere landen of gebieden kunnen ontstaan. Alle kennisgevingen aan Munched met betrekking tot een claim of juridische aangelegenheid moeten schriftelijk aan Munched worden gericht en als kopie naar support@munched.nl worden gezonden. In geval van een geschil moet de Restauranthouder alle rechtsvorderingen, acties of geschillen tegen Munched of naar aanleiding van deze Overeenkomst, uitsluitend bij de rechtbanken van Rotterdam, Nederland, aanhangig maken. Niets in deze Overeenkomst beperkt het recht van Munched om een rechtsvordering of actie tegen de Restauranthouder of een geschil met de Restauranthouder in het kader van de fraudebestrijding, de invordering van onbetaalde facturen, de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten of enige geheimhoudingsplicht in verband met deze Overeenkomst aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechterlijke instantie.

 

Deel 2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR PUBLICATIE VAN ACTIES

ARTIKEL 1 – DOEL

Deze Specifieke Voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing op de door Munched aan de Restauranthouder geboden dienst voor publicatie voor Acties op het Platform (“Acties”), waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in “het opdrachtformulier voor plaatsings opdrachten” dan wel op enige andere wijze, waaronder door middel van e-mail, door de Restauranthouder en Munched zijn gedocumenteerd (de “Voorwaarden van de Promotie(s)”). In geval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit Deel 2. Specifieke Voorwaarden voor Publicatie van Acties en die van Deel 1. Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van dit Deel 2.

 

ARTIKEL 2 – VERPLICHTING TOT NAKOMING, KWALITEIT, WAARDE EN GELIJKE BEHANDELING VAN GEBRUIKERS

Partijen erkennen dat de kwaliteit van de door de Restauranthouder geleverde diensten, de conformiteit van zijn dienstverlening met de Acties van Munched en de gelijke behandeling van Gebruikers die gebruik maken van een Promotie, wezenlijke elementen van deze Overeenkomst zijn. Indien de kwaliteit van de dienstverlening van de Restauranthouder onbevredigend is, in het geval van een slechts gedeeltelijke dienstverlening of een dienstverlening die niet aan de details van de Acties voldoet dan wel in het geval van een onredelijke behandeling van Gebruikers die van een Promotie gebruik maken (bijv. annulering van reserveringen die op grond van een Promotie zijn gemaakt, verschillende hoeveelheden, speciaal menu), kan Munched naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de Promotie van de Restauranthouder verwijderen. Herhaaldelijke inbreuken op de verplichtingen tot nakoming, levering van kwaliteit en gelijke behandeling geeft Munched het recht om het Restaurant zonder voorafgaande kennisgeving van het Platform te verwijderen. Acties moeten overeenkomen met die in de catalogus met speciale aanbiedingen van Munched. Deze Acties moeten een materiële en tastbare waarde hebben. Munched behoudt zich tevens het recht voor om de betreffende Promotie te weigeren of te annuleren indien de Restauranthouder het Dashboard niet correct gebruikt voor het beheren van reserveringen, of indien de Restauranthouder zijn verplichtingen uit hoofde van Deel 1 van de Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld indien de Restauranthouder reserveringen niet nakomt.

 

ARTIKEL 3 – GARANTIE

De Restauranthouder erkent dat de rol van Munched zich beperkt tot het aanbieden van een platform. De Restauranthouder zal dan ook in alle omstandigheden de geldende wetgeving naleven en Munched vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor eventuele klachten, claims, acties of schadevergoedingen eisen van een Gebruiker, een derde of een overheidsinstantie met betrekking tot informatie, content of handelingen van de Restauranthouder die niet in overeenstemming zijn met een Promotie of een wettelijke bepaling of schade zouden toebrengen aan een Gebruiker of een derde.

 

ARTIKEL 4 – AANPASSINGEN

De Restauranthouder erkent dat Munched op elk moment haar bedrijfsstrategie moet kunnen wijzigen om zich aan te passen aan de veranderingen binnen de markt en de positionering van concurrenten. Munched behoudt zich dan ook het recht voor om van de Restauranthouder aanpassingen te eisen van Acties die niet aan de nieuwe criteria van Munched voldoen. Indien de Restauranthouder weigert zijn Promotie aan de nieuwe criteria van Munched aan te passen, heeft Munched het recht om de Promotie van de Restauranthouder te verwijderen zonder dat de Restauranthouder hiervoor enige vergoeding kan claimen. De voorwaarden voor weergave van een Promotie op het Platform kunnen variëren afhankelijk van de aantrekkelijkheid van genoemde Promotie. Indien Munched van mening is dat een Promotie niet langer aantrekkelijk is voor Gebruikers, behoudt Munched zich het recht voor om een Promotie die haar aantrekkelijkheid geheel of gedeeltelijk heeft verloren, aan te passen, lager te klasseren of te verwijderen. Munched behoudt zich tevens het recht voor om een Promotie te weigeren of te annuleren indien de Restauranthouder, het Dashboard niet correct gebruikt, of indien de Restauranthouder zijn verplichtingen uit hoofde van Deel 1 van deze Overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld indien de Restauranthouder reserveringen niet nakomt. Het staat de Restauranthouder te allen tijde vrij om wijzigingen aan te brengen in de Acties die voor een onbepaalde looptijd worden gepubliceerd.

 

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE PROMOTIE

De Restauranthouder kan ervoor kiezen om een Promotie voor een bepaalde of onbepaalde looptijd te publiceren. De minimale duur van een Promotie is zeven aaneengesloten dagen of, in het geval van speciale evenementen, festivals, enz., de minimale duur die voor het speciale evenement is ingesteld en door Munched aan de Restauranthouder is meegedeeld. Indien de Promotie voor een onbepaalde duur is gepubliceerd, kan elke partij de Promotie te allen tijde na afloop van de toepasselijke minimumduur schriftelijk (waaronder per e-mail) beëindigen. Indien de Promotie voor een bepaalde duur is gepubliceerd, kan de Restauranthouder ervoor kiezen om deze te vernieuwen.

 

ARTIKEL 6 – OVERIGE BEPALINGEN

De Restauranthouder moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voor of tijdens de looptijd van de Promotie mogen geen tariefverhogingen worden doorgevoerd.
 • Een Promotie moet op een Gebruiker worden toegepast indien deze Gebruiker op het gereserveerde tijdstip en tot 15 minuten daarna in het Restaurant aankomt, op voorwaarde dat de Gebruiker ook voor het overige aan de Voorwaarden van de Promotie voldoet. Indien een groep Gebruikers echter een reservering op basis van een Promotie heeft gemaakt, zal de Restauranthouder de Promotie toepassen op de Gebruikers in deze groep die voldoen aan de Voorwaarden van de Promotie, zelfs indien een of meer Gebruikers in deze groep niet voldoen aan de Voorwaarden van de Promotie, maar uitsluitend op voorwaarde dat de gehele groep Gebruikers op het geboekte tijdstip of uiterlijk 15 minuten later in het Restaurant aankomt. Indien niet alle Gebruikers van de groep meer dan 15 minuten na de gereserveerde tijd zijn aangekomen, heeft de Restauranthouder het recht om de Promotie niet toe te passen op alle Gebruikers in deze groep.
 • Indien de Gebruiker voldoet aan de Voorwaarden van de Promotie maar deze om welke reden dan ook niet wordt toegepast, zal de Restauranthouder de Gebruiker (of Munched indien Munched de Gebruiker heeft terugbetaald, in welk geval de Restauranthouder hiervoor aan het einde van de maand zal worden gefactureerd) het verschil terugbetalen tussen het bedrag dat de Gebruiker voor de maaltijd heeft betaald en het bedrag dat de Gebruiker op grond van de Voorwaarden van de Promotie voor de maaltijd had moeten betalen.
 • De Restauranthouder dient zich te houden aan alle bepalingen van deze Specifieke Voorwaarden zolang de Promotie beschikbaar is op het Platform evenals wanneer deze wordt verlengd.